ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ